GDPR - informace o ochraně osobních údajů pro účastnice /účastníky výzkumu

Správce a zpracovatel osobních údajů:

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., veřejná výzkumná instituce dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, IČO 68378025

e-mail: socmail@soc.cas.cz

telefon: +420 210 310 220 (sekretariát)

identifikátor datové schránky: i4gng7e

 

Účel zpracování osobních údajů:

Výzkum o pokračování výzkumu dopadů pandemie na různé zranitelné skupiny a zejména na rodiče malých dětí.

 

Příjemce osobních údajů:

Příjemcem osobních údajů je pouze správce osobních údajů.

 

Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Správce a zpracovatel osobních údajů nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány:

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány, je pět let po ukončení projektu, tj. osobní údaje budou zlikvidovány  v červnu 2029.

 

Práva subjektu údajů na přístup, opravu, výmaz či omezení zpracování, vznést námitku nebo žádat o přenos:

Subjekt údajů může požádat o přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz a dále omezit jejich zpracování. Subjektu údajů také svědčí právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a požádat o poskytnutí osobních údajů pro účely jejich přenosu k jinému správci.

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to je-li zpracování založeno na jeho dříve uděleném souhlasu. Tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Subjekt údajů má právo podat stížnost pro nezákonnost zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, jímž je:

Úřad pro ochranu osobních údajů, ústřední správní úřad pro oblast ochrany osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00, IČO 70837627

e-mail: posta@uoou.cz

telefon: +420 234 665 111

identifikátor datové schránky: qkbaa2n